Regulamin

§ 1

Postanowienia ogólne 

1. Właścicielem internetowego sklepu meblowego KsięgaMebli.pl jest firma Antica z siedzibą w Gostyniu przy ul.E.Orzeszkowej 14, wpisana do rejestru centralnej ewidencji gospodarczej pod numerem NIP: 696-159-02-24, REGON 300542163.

Dane kontaktowe: 

     Antica

     ul.Elizy Orzeszkowej 14

     63-800 Gostyń

    Adres poczty elektronicznej: info@ksiegamebli.pl

Numery telefonów do Biura Obsługi Klienta: 502 061 604, 502 494 068

 

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy, nalezy przez nie rozumieć:

a) Sprzedający - firma Antica z siedzibą w Gostyniu (63-800) przy ul.E.Orzeszkowej 14, wpisana do rejestru centralnej ewidencji gospodarczej pod numerem NIP: 696-159-02-24, REGON 300542163.

b) Klient - osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymaga ona zgody jej przedstawiciela ustawowego, chyba, że posiada ona pełna zdolność do czynności prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze sklepu wysyłkowego - w szczególności która na zasadach okreslonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie lub dokonuje rezerwacji za posrednictwem sklepu wysyłkowego.

c) Konsument - klient będący osobą fizyczna, która dokonuje czynności prawnej z KsiegaMebli.pl, nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarcza lub zawodową, w szczególności- która składa zamówienie w sklepie wysyłkowym. 

 

§ 2

Zamówienia

 1. Sklep KsięgaMebli.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową - zgodną z prezentowaną ofertą. Wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta. Ceny towarów znajdujących się w ofercie podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. W większości przypadków nie obejmują kosztów wysyłki lub dowozu, które są podane przy każdym produkcie oddzielnie. Ceny za przesyłkę bądź dowóz danego produktu są zróżnicowane i zależą od formy płatności, formy dostawy lub regionu wysyłki.
 2. W każdym opisie produktu podany jest termin realizacji zamówień. Jest to termin, w którym KsięgaMebli.pl lub producent jest w stanie towar wysłać. W przypadku, kiedy może się on wydłużyć, Sprzedawca zobowiązany jest do poinformowania o tym klienta.
 3. Zamówienia są przyjmowane każdego dnia, 24 godziny na dobę drogą elektroniczną. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 16.00,w soboty po godzinie 14.00 oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą w następnym dniu roboczym.
 4. Wysyłający do sklepu zamówienie (poprzez stronę www.ksiegamebli.pl, pocztę mailową info@ksiegamebli.pl lub telefonicznie) oświadczają, że zapoznali się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązują się do jego przestrzegania, czego potwierdzeniem jest wysłanie zamówienia.
 5. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.KsiegaMebli.pl , w wyjątkowych przypadkach telefonicznie (smsowo). Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem informację o jego przyjęciu z prośbą o potwierdzenie. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:  
  a) w przypadku zamówień płatnych przelewem - w chwili dotarcia przelewu opłacającego zamówienie na konto sklepu,
  b) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po tym, jak do klienta dotrze ze sklepu e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia,
  c) w przypadku zamówień dokonywanych w systemie ratalnym - w chwili przydzielenia kredytu. 
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania, anulowania lub zmiany warunków zamówienia w przypadku, gdy: 
  . dane podane w zamówieniu są nieprawdziwe,
  . w ciągu 7 dni roboczych od złożenia zamówienia nie wpłacono na konto sprzedającego należności (w przypadku, gdy klient wybrał opcję przedpłaty),
  . występują niezależne od sprzedawcy okoliczności uniemożliwiające całkowicie lub czasowo realizację zamówienia. Zamawiający zostanie niezwłocznie powiadomiony o zaistniałej sytuacji. 
 7. Z chwilą potwierdzenia zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy sklepem i nabywcą umowy sprzedaży towaru.
 8. W przypadku, gdy klient chce zakupić towar, którego parametry odbiegają od parametrów produktów znajdujących się w ofercie, należy przesłać e-mailem zapytanie o cenę i warunki dostawy. Zamówienie takie, jeśli będzie wykonalne, zostanie zrealizowane i traktowane jest jako zamówienie niestandardowe.
 9. W przypadku rezygnacji ze złożonego zamówienia niestandardowego w trakcie jego realizacji (wykonania), a przed dostarczeniem do odbiorcy, klient zobowiązany jest pokryć koszty poniesione przez sklep KsiegaMebli.pl na wyprodukowanie towaru będącego przedmiotem rezygnacji na dzień tej rezygnacji (koszty materiału, koszty produkcji). Jeśli towar jest już wyprodukowany, klient pokrywa 100% jego wartości.
 § 3
Formy płatności
 1. Płatność za zamówiony towar może nastąpić przelewem na konto sklepu lub za pobraniem przy odbiorze towaru. Dostępne formy płatności określone są na stronach informacyjnych poszczególnych produktów.
 2. W przypadku zamówienia niestandardowego wymagana jest wpłata zaliczki za produkt niestandardowy w wysokości 30% jego wartości. Resztę może klient zapłacić przelewem przed wysyłką (w terminie uzgodnionym z obsługą sklepu) lub za pobraniem. 
 3. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon (na życzenie faktura VAT), który zostaje wysłany razem z produktem lub w formie elektronicznej.
§ 4
Dostawa produktów
 1. Dostawa zamówionego towaru nastąpi w terminie ustalanym przy potwierdzaniu realizacji zamówienia.
 2. KsięgaMebli.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez firmy kurierskie oraz producentów mebli.
 3. Przesyłek o masie przekraczającej 30 kg kurier nie ma obowiązku dostarczać „pod drzwi”. W takim przypadku kupujący zobowiązany jest do odbioru przesyłki z pojazdu kuriera. Dostawy realizowane są w dni robocze w godzinach od 10.00 do 16.00, w większych miastach do 20.00. 
  W przypadku dostawy transportem firmowym pracownik sklepu uzgadnia z klientem termin i przedział godzinowy doręczenia produktów.
 4. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów różnych producentów, sklep będzie dostarczał każdy produkt osobno, chyba, że strony postanowią inaczej.
 5. W chwili odbioru klient zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu, a także czy jest zgodna z zamówieniem. 
§ 5
Zwroty i Reklamacje 
 1. Klient może według swojego wyboru realizować uprawnienia z grawancji bezpośrednio u gwaranta, a także skorzystać z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi od Sprzedawcy.
 2. Zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z kodeksu Cywilnego klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
 3. Ewentualne reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu PROTOKOŁU SZKODY podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki w momencie odbioru paczki. Na przesłanie protokołu szkody Klient ma 7 dni licząc od daty otrzymania przesyłki.
 4.  W przypadku stwierdzenia wad lub uszkodzeń mechanicznych Klient zobowiązany jest odesłać wadliwy produkt na adres sklepu.
 5. W przypadku reklamacji należy skontaktować się ze sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego oraz opisać przedmiot reklamacji. Niezbędne będzie również zdjęcie uszkodzenia, wysłane w e-mailu do sklepu. Podstawą rozpatrywania spraw reklamacyjnych jest opinia serwisu danej marki, stwierdzająca usterkę bądź wadę w działaniu reklamowanego sprzętu. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 30 dni od ich wpłynięcia.
 6.  Nieznaczne różnice w kolorystyce nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. Wszystkie przedstawione w sklepie kolory mebli, skór, ekoskór, tkanin, drewna itp. mają wyłącznie charakter orientacyjny.

§ 6

Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dn.30.05.2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz.U.2014r, poz. 827) Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki odstapic od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstapienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia odebrania rzeczy.
 2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny (o którym mowa w par.5 ust.1 Regulaminu, Klient zobowiązany jest poinformować sklep KsiegaMebli.pl o swojej decyzji i złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego, pisemnego oświadczenia wysłanego pocztą elektroniczną.
 3. Klient może wypełnić oświadczenie o odstapieniu od umowy korzystając ze wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego tutaj: Wzór lub sporządzić je w inny sposób, wyrażający w sposób jednoznaczny wolę odstąpienia od umowy.
 4. Klient zobowiązany jest przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres poczty elektronicznej info@ksiegamebli.pl lub na adres Księga Mebli ul.Elizy Orzeszkowej 14, 63-800 Gostyń. W przypadku wysłania oświadczenia pocztą elektroniczną, Sklep prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.
 5. Aby zachowac termin odstąpienia od umowy wystarczy, aby Klient wysłał informację dotycząca wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku skorzystania przez Klienta z odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest niezwłocznie odesłać na adres Sklepu towar zapakowany w sposób zapobiegający jego uszkodzeniu i zniszczeniu, a także zawierający informacje o ewentualnych elementach szklanych, nie później jednak niz w terminie 14 dni od momentu wysłania pisma z decyzją o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jesli Klient odeśle towar przed upływem 14 dni.
 7. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niz było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Ponadto Sklep obciązy Klienta wszelkimi kosztami w przypadku odmowy odbioru przez Klienta przesyłki za pobraniem.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientowi otrzymane od niego płatności nie później niz w terminie 14 dni od nia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 10. Zwrot płatności Sklep dokonuje w formie przelewu na konto - chyba,że została ustalona inna opcja płatności.
 11. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru.
 12. Prawo Konsumenta o odstąpieniu od umowy nie przysługuje w przypadku, gdy przedmiotem umowy jest rzecz nieprefabrykowana (niestandardowa), wyprodukowana według indywidualnej specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; posiadająca unikatowe cechy lub gabaryty. 

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Składając zamówienie nabywca akceptuje powyższy regulamin. Złożenie zamówienia lub zapytania na stronie internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie podanych w formularzu lub wiadomości elektronicznej danych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku "O ochronie danych osobowych". Informujemy, że podane dane osobowe będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych.
 2. Firma zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.
 4. Wszelkie ewentualne spory będą rostrzygane na drodze polubownej. Jeżeli jednak ta forma nie przyniesie rezultatu, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. 
 5. We wszystkich przypadkach nie wymienionych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8

Przetwarzanie danych

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest firma Antica z siedzibą w Gostyniu, e-mail: info@ksiegamebli.pl

  Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe w sytuacjach gdy:
  a)przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy (świadczenia usługi drogą elektroniczną) lub podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, w tym w szczególności w celu:

  • utworzenia i zarządzania kontem;
  • obsługi i realizacji zamówienia;
  • przeprowadzenia procesu płatności;
  • zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i korzystania z serwisu oraz jakości usług;
  • rozliczania wykonanych umów oraz usług świadczonych w ramach serwisu;
  • obsługi zgłoszeń reklamacyjnych i zgłoszeń składanych za pomocą formularza kontaktowego;
  • nawiązania kontaktu w związku z realizacją umowy (świadczeniem usługi);
  b)przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych, np. obowiązków podatkowych, księgowych, związanych z rękojmią i gwarancją;
  c)przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub przez stronę trzecią takich jak:
  • archiwizacja danych i dokumentowanie dopełnienia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych;
  • obsługa zgłoszeń niezwiązanych bezpośrednio z wykonaniem umowy;
  • zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług oraz wysokiego poziomu obsługi klienta;
  • windykacja należności i dochodzenie roszczeń;
  • przygotowywanie wewnętrznych statystyk i analiz na potrzeby marketingu i rozwoju serwisu;
  • przygotowywanie ofert promocyjnych dla stałych klientów i użytkowników,
  d)przetwarzanie danych osobowych odbywa się na postawie zgody udzielonej dobrowolnie i świadomie w odniesieniu do konkretnego celu przetwarzania danych wskazanego w treści tej zgody, w tym w szczególności w celach marketingowych związanych z oferowaniem produktów i usług (newsletter).

   

  Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także w oparciu o pozostałe przepisy wdrażające lub uzupełniające RODO, w tym w szczególności przepisy Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
  Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne lub wymagane przepisami prawa, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, w szczególności:

  • dane osobowe będą przechowywane przez okres posiadania przez użytkownika konta w serwisie ksiegamebli.pl, a także nie dłużej, niż przez 11 lat od likwidacji konta w serwisie ksiegamebli.pl, czyli przez czas odpowiadający okresom przedawnienia ewentualnych roszczeń;
  • jeżeli użytkownik dokonuje transakcji bez zakładania konta w serwisie ksiegamebli.pl wówczas dane będą przetwarzane nie dłużej, niż przez 11 lat od dnia wykonania umowy, czyli przez czas odpowiadający okresom przedawnienia ewentualnych roszczeń;
  • w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody użytkownika – dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, a po wycofaniu zgody nie dłużej, niż przez 10-letni okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  Masz prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Twojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie dotyczących Ciebie danych osobowych narusza przepisy prawa.

  Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach serwisu ksiegamebli.pl. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w serwisie ksiegamebli.pl oraz dokonywanie transakcji w ramach serwisu ksiegamebli.pl. Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w ramach serwisu ksiegamebli.pl.